VPS Việt Nam IP Riêng

VPS Việt Nam gói VN1
100.000/tháng

Core : 1 Core

RAM: 1 GB

CPU : E5-26xx

SSD NVMe: 20 GB

Bandwidth: 1Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói VN2
140.000/tháng

Core : 1 Core

RAM: 2 GB

CPU : E5-26xx

SSD NVMe: 25 GB

Bandwidth: 1Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói VN3
170.000/tháng

Core : 2 Core

RAM: 2 GB

CPU : E5-26xx

SSD NVMe: 25 GB

Bandwidth: 1Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói VN4
250.000/tháng

Core : 2 Core

RAM: 4 GB

CPU : E5-26xx

SSD NVMe: 30 GB

Bandwidth: 2Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói VN5
350.000/tháng

Core : 3 Core

RAM: 5 GB

CPU : E5-26xx

SSD NVMe: 60 GB

Bandwidth: 3Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói VN6
550.000/tháng

Core : 4 Core

RAM: 8 GB

CPU : E5-26xx

SSD NVMe: 60 GB

Bandwidth: 4Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói VN7
750.000/tháng

Core : 6 Core

RAM: 12 GB

CPU : E5-26xx

SSD NVMe: 60 GB

Bandwidth: 6Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói VN8
1.200.000/tháng

Core : 8 Core

RAM: 16 GB

CPU : E5-26xx

SSD NVMe: 100 GB

Bandwidth: 8Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay