VPS US Live Stream

VPS gói Live N1
160.000/tháng

Core : 2 Core

RAM: 4 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 40 GB

Bandwidth: Unlimited Transfer Limit

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói Live N2
250.000/tháng

Core : 3 Core

RAM: 5 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 60 GB

Bandwidth: Unlimited Transfer Limit

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói Live N3
340.000/tháng

Core : 4 Core

RAM: 8 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 60 GB

Bandwidth: Unlimited Transfer Limit

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói Live N4
530.000/tháng

Core : 6 Core

RAM: 12 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 60 GB

Bandwidth: Unlimited Transfer Limit

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Live IP Riêng 1
180.000/tháng

Core : 2 Core

RAM: 2 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 40 GB

Bandwidth: 20Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Live IP Riêng 2
280.000/tháng

Core : 3 Core

RAM: 4 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 80 GB

Bandwidth: 20Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Live IP Riêng 3
450.000/tháng

Core : 4 Core

RAM: 8 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 80 GB

Bandwidth: 20Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Live IP Riêng 4
820.000/tháng

Core : 8 Core

RAM: 16 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 200 GB

Bandwidth: 20Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay