VPS US IP Riêng

VPS gói US1
130.000/tháng

Core : 1 Core

RAM: 2 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 20 GB

Bandwidth: 1Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US2
200.000/tháng

Core : 2 Core

RAM: 4 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 40 GB

Bandwidth: 2Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US3
280.000/tháng

Core : 3 Core

RAM: 5 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 40 GB

Bandwidth: 3Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US4
400.000/tháng

Core : 4 Core

RAM: 8 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 60 GB

Bandwidth: 4Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US6
570.000/tháng

Core : 6 Core

RAM: 12 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 60 GB

Bandwidth: 6Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US8
680.000/tháng

Core : 8 Core

RAM: 8 GB

CPU : E5-2670v2

SSD: 60 GB

Bandwidth: 8Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US8
740.000/tháng

Core : 8 Core

RAM: 16 GB

CPU : E5-2670v2

SSD: 100 GB

Bandwidth: 8Tb

IPv4: Private

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay