VPS Việt Nam IP Share

VPS Việt Nam gói ShareV1
75.000/tháng


Core : 1 Core

RAM: 2 GB

CPU: E5-26xx

SSD: 20 GB

Bandwidth: 1Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói ShareV2
130.000/tháng


Core : 2 Core

RAM: 4 GB

CPU: E5-26xx

SSD: 40 GB

Bandwidth: 2Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói ShareV3
250.000/tháng


Core : 3 Core

RAM: 5 GB

CPU: E5-26xx

SSD: 40 GB

Bandwidth: 3Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói ShareV4
360.000/tháng


Core : 4 Core

RAM: 8 GB

CPU: E5-26xx

SSD: 60 GB

Bandwidth: 4Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói ShareV5
550.000/tháng


Core : 6 Core

RAM: 12 GB

CPU: E5-26xx

SSD: 60 GB

Bandwidth: 6Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS Việt Nam gói ShareV6
770.000/tháng


Core : 8 Core

RAM: 16 GB

CPU: E5-26xx

SSD: 100 GB

Bandwidth: 8Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay