VPS US IP Share

VPS gói US N1
75.000/tháng

Core : 1 Core

RAM: 2 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 20 GB

Bandwidth: 10Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS gói US N2
130.000/tháng

Core : 2 Core

RAM: 4 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 40 GB

Bandwidth: 10Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS gói US N3
220.000/tháng

Core : 3 Core

RAM: 5 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 60 GB

Bandwidth: 10Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS gói US N4
330.000/tháng

Core : 4 Core

RAM: 8 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 60 GB

Bandwidth: 10Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS gói US N5
420.000/tháng

Core : 5 Core

RAM: 10 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 60 GB

Bandwidth: 10Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS gói US N6
500.000/tháng

Core : 6 Core

RAM: 12 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 60 GB

Bandwidth: 10Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay
VPS gói US N7
680.000/tháng

Core : 8 Core

RAM: 16 GB

CPU : E5-26xx

SSD: 100 GB

Bandwidth: 10Tb

IPv4: Public

Location :

OS: Windows 10 & 2012R2

Đăng ký ngay