VPS US IP Share

VPS gói US N1
75.000/tháng

Core : 1 Core

RAM: 2 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 20 GB

Bandwidth: Unlimited

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS Pháp IP Share
75.000/tháng

Core : 1 Core

RAM: 2 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 20 GB

Bandwidth: Unlimited

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US N2
130.000/tháng

Core : 2 Core

RAM: 4 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 40 GB

Bandwidth: Unlimited

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US N3
210.000/tháng

Core : 3 Core

RAM: 5 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 60 GB

Bandwidth: Unlimited

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US N4
320.000/tháng

Core : 4 Core

RAM: 8 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 60 GB

Bandwidth: Unlimited

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US N5
400.000/tháng

Core : 5 Core

RAM: 10 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 60 GB

Bandwidth: Unlimited

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US N6
490.000/tháng

Core : 6 Core

RAM: 12 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 60 GB

Bandwidth: Unlimited

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay
VPS gói US N7
650.000/tháng

Core : 8 Core

RAM: 16 GB

CPU : E5-2630v4

SSD: 100 GB

Bandwidth: Unlimited

IPv4: Public

Location :

OS: Windows ,Ubuntu ,Cent OS

Đăng ký ngay